Wprowadzanie kodu programu NC

Środowisko programu NC Project posiada funkcje przyśpieszające i ułatwiające pisanie programów na obrabiarki sterowane numeryczne. Użytkownik ma do dyspozycji podpowiedzi w postaci dymków, automatyczne uzupełnianie kodu, szybkie wprowadzanie współrzędnych z klawiatury numerycznej czy bibliotekę fragmentów programów i cykli.

Domyślnie ustawioną opcją są automatyczne podpowiedzi G i M-kodów dla wprowadzanego kodu w postaci dymków. Użytkownikowi wprowadzającemu z klawiatury znak G wyświetla się okienko z listą najważniejszych zgodnych ze sterowaniem Fanuc funkcji przygotowawczych. Z dostępnej listy może wybrać interesującą go funkcję lub wprowadzając dalsze znaki zawęzić listę dostępnych G-kodów. Automatycznie obok dymku z podpowiedziami dopuszczalnych funkcji wyświetla się drugi dymek z krótkim wyjaśnieniem znaczenia funkcji oraz dopuszczalnymi parametrami. Zatwierdzenie wyboru odbywa się klawiszem TAB lub ENTER co powoduje wprowadzenie adresów do bloku programu. Następnie użytkownik może wypełniać wartościami adresy współrzędnych. Przejście do następnego adresu można wykonać wciskając klawisz F4 (SHIFT + F4 powraca do poprzedniego adresu) co znacznie przyśpiesza nawigację w kodzie programu. Jednoczesne wciśnięcie klawisza CTRL + SPACE otwiera dymek automatyczne podpowiedzi dla G,M-kodu przy którym znajduje się kursor edycji.

Użytkownik posiada również możliwość sprawdzenia co już wprowadzony kod oznacza. W tym celu wystarczy wskazać myszą daną funkcję aby wyświetlić dymek z krótkim wyjaśnieniem znaczenia G lub M-kodu. Ponadto opisy wprowadzonych w programie funkcji dla sterowania Fanuc dostępne są w pomocy programu NC Project dostępne w menu Pomoc > Informacje o sterowniku > Fanuc.

Włączenie lub wyłączenie dymków automatycznych uzupełnień i podpowiedzi steruje się w zakładce Edycja okna Preferencji programu dostępnego w menu Ustawienia.

 

Kolejną opcją zwiększającą interaktywność użytkownika i programu NC Project jest okienko szybkiego wprowadzania współrzędnych. Okno można wywołać z menu Wstaw > Szybkie wprowadzanie współrzędnych, z menu kontekstowego lub klikając ikonę na pasku narzędziowym.

Celem okna jest zwiększenie szybkości wprowadzania współrzędnych wykorzystując tylko klawisze numeryczne i klawisz ENTER. Wprowadzając współrzędną X zatwierdzamy ją klawiszem ENTER przechodząc jednocześnie do następnej współrzędnej Y. Zatwierdzenie ostatniej współrzędnej Z wprowadza wszystkie trzy wartości do nowego bloku programu ustawiając kursor ponownie na współrzędnej X. Okno będzie działało cały czas, aż do odwołania go wciskając krzyżyk zamknięcia. Poniżej pól do wprowadzania wartości znajduje się pole z podglądem wprowadzanego bloku. Każdy dodany w ten sposób blok ma kropkę dziesiętną przy liczbie nawet gdy jej nie wprowadzono.

 

NC Project udostępnia użytkownikowi narzędzie do zachowania części bloków programów w postaci biblioteki. Podzielona według rodzaju obrabiarki lub kategorii cykli biblioteka umożliwia szybkie dodanie często powtarzanych fragmentów kodu w dowolnym miejscu programu. Uaktywnienie panelu (menu Widok > Biblioteka bloków NC) z predefiniowanymi cyklami, z możliwością rozbudowy o własne cykle, pozwala na umieszczenie ich w dowolnym fragmencie programu i edycję wraz z kontrolą poprawności składni. Wstawienie wybranego cyklu lub bloków NC realizuje się wybierając w menu kontekstowym opcję Wstaw blok. Samo okno biblioteki posiada w dolnej części opis występujących w danym cyklu parametrów. Użytkownik ma możliwość nieograniczonej rozbudowy bazy wraz z własnym podziałem na grupy.