Ustawienie bazy programu NC

NC Project posiada funkcję umożliwiającą podanie zera początku obróbki. Ta unikalna cecha edytora kodu NC w połączeniu z zakresami osi roboczych pozwala na sygnalizację przekroczenia krańcówek obrabiarki CNC.

Ustawienia zera programu wykonuje się w oknie dialogowym dostępnym w menu na pozycji Ustawienia > Punkt zerowy programu.

W otwartym oknie wprowadzamy pozycję w jakiej znajduje się zero początku obróbki:

  • względem środka stołu w przypadku frezarek,
  • na końcu uchwytu samocentrującego tokarek lub centr tokarsko-frezarskich.

Dla ułatwienia określenia pozycji w oknie dialogowym zera początku programu wyświetlany jest rysunek poglądowy wybranej obrabiarki oraz zakresy jej pracy pobrane z panelu Konfiguracja sterownika / obrabiarki.

Po podaniu punktu początku obróbki NC Project kontroluje w każdym bloku programu czy wprowadzane wartości zawierają się w zakresie roboczym obrabiarki. Dokładna pozycja narzędzia dla zaznaczonego bloku przedstawiana jest w panelu Status i Informacje. Panel posiada dwie tabele gdzie bieżąca współrzędna w osiach XYZ jest przedstawiana na tle zakresu roboczego maszyny (pierwsza tabela), oraz względem przyjętego zera programu (druga tabela). Pierwsza tabela obrazuje absolutną pozycję względem stołu maszyny w postaci dynamicznie przesuwających się suwaków, natomiast druga względem środka stołu lub uchwytu z uwzględnieniem określonej pozycji punktu zerowego. Ponadto wartości w kolumnach Min i Max pokazują minimalną i maksymalną współrzędną narzędzia jaka wystąpiła w całym programie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego zakresu z uwzględnieniem punktu zerowego w dowolnej osi, będzie on oznaczony kolorem czerwonym. Pole środkowe zaświeci się na czerwono w bieżącym błędnym bloku, natomiast pola kolumn Min i Max będą sygnalizowane od błędnego bloku do końca programu.

Ponadto NC Project zgłosi błąd przekroczenia krańcówki sygnalizując to w panelu błędów programu podając wartość przekroczonego zakresu wraz numerem linii jego wystąpienia oraz w obszarze paska statusu na dole okna programu.

Wskazówka: Aby program NC Project kontrolował przekroczenie zakresu pracy obrabiarki z uwzględnieniem pozycji początku programu musi być aktywna opcja Analiza zakresów z uwzględnieniem Punktu zerowego dostępna w zakładce Analiza okna Preferencje.