Mini edytor online

Mini edytor online


Przeczytaj krótkie wprowadzenie
Mini edytor online pozwala sprawdzić działanie silnika NC Project w bardzo ograniczonym zakresie bez konieczności instalacji programu na komputerze PC. Udostępnione funkcje to:
– weryfikacja poprawności kodu 1,
– obrót osi,
– konwersje jednostek.

Edytor używa domyślnych ustawień dla sterowania Fanuc i innych sterowań o zbliżonej składni programu. W przeciwieństwie do pełnej wersji, pełnej wersji czasowej oraz uproszczonej wersji programu Lite, edytor nie analizuje i nie oblicza zmiennych, funkcji i parametrów programu. Aby wartości po dokonaniu obrotu lub konwersji były poprawne kod NC musi wcześniej przejść bez błędów weryfikację poprawności. Interfejs edytora online jest minimalistyczny i został stworzony na potrzeby użycia go w przeglądarce internetowej 2.

1) W edytorze online zdefiniowano bazę G-kodów typowych dla sterowania rodziny FANUC, najważniejszych M-kodów oraz formatu słów.
2) Mini edytor online posiada ograniczenie rozmiaru do 1 MB objętości kodu programu.
Legenda
Obrabiarka – określa rodzaj obrabiarki dla której wprowadzany jest kod NC.
Jednostki programu – identyfikuje jednostki w jakich wprowadzane są współrzędne programu.
Konwertuj – przelicza do wybranej jednostki programu. Konwersja powoduje automatyczną zamianę jednostek wejściowych na te otrzymane z zamiany.
Obrót osi – wykonuje rotację współrzędnych według wybranej wartości kątowej i osi obrotu.
Weryfikuj kod – weryfikuje poprawność kodu z uwzględnieniem poprawności adresów, formatów i słów specjalnych standardu Fanuc, HAAS, Makino i Generic.
Wyczyść – usuwa cały kodu z okna edytora.
Restart – ponownie wczytuje przykładowy kod NC.

Zobacz tabelę porównawczą wersji NC Project.

Wprowadź swój kod lub skorzystaj z wprowadzonego przykładu: